Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Zakres działań

Poradnia:

1. Udziela dzieciom i młodzieży:

* pomocy psychologicznej

* pomocy pedagogicznej

* pomocy logopedycznej

* pomaga w wyborze kierunku studiów i zawodu

2. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom:

* przy rozwiązywaniu problemów szkolnych i wychowawczych

  • w doskonaleniu umiejętności wychowawczych

Działania w zakresie profilaktyki:

* popularyzacja wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (szkoła, prelekcje)

* prowadzenie "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

* prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

Pomoc dziecku zdolnemu:

* diagnoza

* opracowanie indywidualnych programów nauczania

* wskazanie dróg zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci zdolnych

Działania w zakresie orzecznictwa:

* orzekanie (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju

Formy i zakres prowadzonej terapii:

* terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

* terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu

* terapia dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem, w tym:

    1. zajęcia w ramach integracji sensorycznej

    2. praca z rodziną w/w dzieci

    3. zajęcia logopedyczne

* terapia dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami mowy

* terapia integracji sensorycznej

Diagnoza obejmuje:

* wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych

* określenie korzystnych form stymulacji rozwoju

* określenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

* określenie predyspozycji do nauki i wykonywania zawodu

* rozpoznawanie zaburzeń mowy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi:

* w zakresie diagnozy

* w zakresie terapii

* w zakresie doradztwa

* w zakresie profilaktyki

* w zakresie orzecznictwa

* zajmuje się dzieckiem zdolnym

* podejmuje działania w ramach interwencji kryzysowych

Do poradni mogą zgłaszać się:

* dzieci

* rodzice

* młodzież ucząca się

* nauczyciele

* nasze usługi są bezpłatne.

* korzystanie z nich jest dobrowolne.

* wizyty nie wymagają skierowań.

* można umówić sie telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.

Poradnia zatrudnia:

* psychologów

* pedagogów

* logopedów

* socjologów

* lekarzy konsultantów

* terapeutów SI