Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/ucznia danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Białej Podlaskiej, tel: 83 341-64-36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań diagnostyczno – terapeutycznych, opiniowania i orzekania w placówce.
4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.
5. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Pani/Pana/ucznia dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności ich podania i obejmują: imiona i nazwisko ucznia i jego rodziców, pesel ucznia, adres zamieszkania ucznia (a w przypadku orzeczenia również rodziców), telefon i adres poczty elektronicznej w celu kontaktu, adres i nazwę przedszkola/szkoły, informacje o stanie zdrowia, strukturze rodziny oraz wyniki diagnoz psychologiczno-pedagogicznych wykonanych poza tutejszą poradnią.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zrealizowania działań diagnostyczno-terapeutycznych, a także opiniowania i orzekania.
9. Pana/Pani/ucznia dane udostępniane są tylko w ramach prowadzonych postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa.


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej