Formy i zakres prowadzonej terapii

* terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

* terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu

* terapia dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem, w tym:

    1. zajęcia w ramach integracji sensorycznej

    2. praca z rodziną w/w dzieci

    3. zajęcia logopedyczne

* terapia dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami mowy

* terapia integracji sensorycznej