Działania w zakresie orzecznictwa

* orzekanie (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju

Pomoc dziecku zdolnemu

* diagnoza

* opracowanie indywidualnych programów nauczania

* wskazanie dróg zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci zdolnych

Działania w zakresie profilaktyki

* popularyzacja wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (szkoła, prelekcje)

* prowadzenie "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

* prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

Poradnia

1. Udziela dzieciom i młodzieży:

* pomocy psychologicznej

* pomocy pedagogicznej

* pomocy logopedycznej

* pomaga w wyborze kierunku studiów i zawodu

2. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom:

* przy rozwiązywaniu problemów szkolnych i wychowawczych

* w doskonaleniu umiejętności wychowawczych